Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

DUNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
<= 2GB 1,000,000 (+200,000 VNĐ cho 1GB tiếp theo)
DUNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
10GB  – 40GB 1,000,000
40GB  – 80GB 1,800,000
80GB  – 160GB 2,500,000
160GB  – 320GB 3,200,000
320GB  – 500GB 4,000,000
500GB  – 1TB 4,800,000
1TB  – 2TB 5,500,000
>= 2TB 7,000,000
DUNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
<= 80GB 1,000,000
80GB – 200GB 1,400,000
200GB – 500GB 2,000,000
> 500GB 3,000,000