Nâng cấp - Cài đặt

Nâng cấp - Cài đặt

iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng

 

 

iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng

 

 

iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb - 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb - 3 tháng

 

 

iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb - 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb - 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,600,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,600,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 2,200,000 3 tháng